Αναρτήσεις

Σημαντικές ζημιές από καρπόκαψα στις καστανιές Θεσσαλονίκης.