Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Γαργάρα ο… Ασωπός.


Υπαναχωρήσεις, εκπτώσεις και πλήρη αδιαφορία για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στη δηµόσια υγεία, αντί για υλοποίηση των εξαγγελθέντων µέτρων για τον Ασωπό, εντοπίζει το Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισµού (ΙΤΑΠ). Το Ινστι­τούτο βάλλει κατά του υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργου Παπακωνσταντίνου µε αφορµή δηλώσεις του για το θέµα και υπογραµµίζει ότι «αν και ο κ. Παπακων­σταντίνου παραδέχθηκε σηµαντικές καθυστερή­σεις στην υλοποίηση των εξαγγελθέντων µέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, παράλληλα και αντιφατικά δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση νερού µε εξασθενές χρώµιο που ακόµη και σήµερα διανέµεται στις πληγείσες περι­οχές».
Όπως επισηµαίνουν οι υπεύθυνοι του ΙΤΑΠ, µε τις δηλώσεις του αυτές ο υπουργός ΠΕΚΑ αγνο­εί τα νέα τοξικολογικά δεδοµένα του Παγκόσµι­ου Οργανισµού Υγείας, την επίσηµη θέση της EPA Καλιφόρνια και την τρέχουσα επιστηµονική γνώση σχετικά µε το εξασθενές χρώµιο, τη θέση του Συνη­γόρου του Πολίτη, την Εθνική και Κοινοτική Νοµο­θεσία για το Νερό (Αρχή της Προφύλαξης), καθώς και πληθώρα αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων σχετικά µε την επικινδυνότητα νερού µε εξασθενές χρώµιο.
Επιπρόσθετα, σηµειώνει το ΙΤΑΠ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την επίσηµη θέση του ΥΠΕΚΑ όπως εκφράστηκε µε το δελτίο Τύπου στις 7.2.2011 «Κύρια συµπεράσµατα της Συνδιάσκεψης για το Εξασθενές Χρώµιο στο Νερό», όπου µεταξύ άλλων σηµειωνόταν ότι «…παρά τις εγγενείς αδυναµίες και ασάφειες των επιδηµιολογικών και τοξικολογικών ερευνών, για τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά, φαίνεται ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ενδεί­ξεις που να υποδεικνύουν ότι το εξασθενές χρώµιο µπορεί να είναι καρκινογόνο και µε την κατάποση. (…) Τα υπάρχοντα διεθνή όρια για το ολικό χρώµιο δεν είναι βέβαιο ότι εγγυώνται την προστασία της δηµόσιας υγείας…». Με τις δηλώσεις αυτές, σηµει­ώνει το ΙΤΑΠ, ο υπουργός γίνεται συνυπεύθυνος για την ενδεχόµενη ζηµιά στην υγεία που υφίστανται όσοι ανυποψίαστοι πολίτες τον εµπιστεύονται και συνεχίζουν την κατανάλωση ρυπασµένου νερού.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ