Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Η περιβαλλοντική πολιτική εν μέσω κρίσης.

Η εν πολλοίς επικρατούσα άποψη ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολυτέλεια, κρίθηκε απολύτως εσφαλμένη από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στην έκθεση που κατέθεσε για το διάστημα Νοέμβριος 2010-Ιούνιος 2011. 
Η Επιτοπή ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την εξέταση του θέματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ενώ συγκροτήθηκε και Ειδική Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων που είχε αντικείμενο την εξέταση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
Παράλληλα, στις συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος εξετάστηκαν και άλλες θεματικές, όπως η «Διαχείριση Απορριμμάτων», η «Προστασία δασών από πυρκαγιές», η «Περιβαλλοντική νομοθεσία», η «Πυρηνική ενέργεια», ενώ υπήρξε και επικαιροποίηση της προόδου αναφορικά με την ανασυγκρότηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
Αντιστοίχως και η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων ασχολήθηκε επίσης με τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης καθώς και το ρόλο του Ε.Φ.Ε.Τ., ενώ επικαιροποίησε τη μελέτη υδάτων στις λίμνες και στους ποταμούς της χώρας (εξετάζοντας παράλληλα την υδρογεωλογική λεκάνη της Κεντρικής Μακεδονίας -«Αξιός-Λουδίας-Αλιάκμονας»), την πρόοδο στην προστασία του Πηνειού ποταμού καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που συναρτώνται με την υπό ανασύσταση λίμνη Κάρλας.
Όπως καταγγέλει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κώστας Καρτάλης, το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει η απολύτως λανθασμένη άποψη ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολυτέλεια, καθώς θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας της ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την Επιτροπή είναι ο χώρος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, η αξιοποίηση του οποίου δεν βασίζεται σε ένα ευρύτερο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά επί της ουσίας καλούνται οι επενδυτές να θέσουν τις χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης.
Ειδική αναφορά στα συμπεράσματα της έκθεσης γίνεται  και στην ανάγκη προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας και στην αναβάθμιση των δασικών υπηρεσιών.
Παράλληλα κρίνεται ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ως σημαντικότερα εκκρεμή ζητήματα κρίνονται τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και της διαχείρισης των υδατικών πόρων ιδιαίτερα δε σε περιοχές που έχουν εντοπισθεί αυξημένες τιμές χρωμίου, αρσενικού και νιτρικών.
Τέλος, σχετικά με το Σχέδιο για την αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, καταγράφονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή του, ενώ όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος επείγει ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος σχεδιασμού με ειδικά μέτρα για τη διατήρηση της ενεργού επιχειρηματικότητας στο Ιστορικό Κέντρο.
Διαβάστε τα συμπεράσματα της Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων: 

Τελικά συμπεράσματα – Προτάσεις
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων:
- Θεωρεί απολύτως εσφαλμένη την άποψη ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολυτέλεια.
- Υποστηρίζει ότι όποτε μία επένδυση παρακολούθησε την περιβαλλοντική νομοθεσία, η ταχύτητα της ήταν ικανοποιητική. Οποτε όμως επιχειρήθηκαν παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία, η επένδυση είτε επιβραδύνθηκε ή σταμάτησε.
- Διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα το δίπτυχο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» είναι σχετικά ετεροβαρές και έχει την καινοτομία ότι είναι ετεροβαρές και προς τις δύο κατευθύνσεις, αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε βάρος του περιβάλλοντος. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις η ανάπτυξη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η επίκληση της περιβαλλοντικής προστασίας περιορίζει την ανάπτυξη. 
- Yποστηρίζει ότι για την ισόρροπη ανάπτυξη του δίπτυχου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση των επιπέδων προστασίας και χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτείται δηλαδή ο προσδιορισμός των τμημάτων του εδάφους, των υδάτων, των ενδιαιτημάτων και της θάλασσας όπου η αξία διατήρησης τους υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη αξία χρήσης και απαιτεί αυστηρή προστασία, όπως επίσης και ο προσδιορισμός των τμημάτων εκείνων όπου με τις κατάλληλες βέβαια προσαρμογές είναι δυνατή η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα η πλήρης διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
- Θεωρεί ότι η ύπαρξη σχεδιασμού (εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, ειδικά χωροταξικά) και άλλων εργαλείων (Κτηματολόγιο, Δασολόγιο ή ακόμα και Κτηματολόγιο Αρχαιολογικών χώρων), αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την παραγωγική συνύπαρξη της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.
- Θεωρεί ότι βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελούν τομεακές πολιτικές όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η γεωργία κ.ά. Αυτές οφείλουν να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διάσταση μέσω της τήρησης της νομοθεσίας και επιπλέον μέσω της υιοθέτησης εργαλείων πιστοποίησης που μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στο πλαίσιο ενός «πράσινου» ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνον, π.χ τουριστικές εγκαταστάσεις με περιβαλλοντική πιστοποίηση (Ecolabel), βιολογική γεωργία, βιομηχανία με πιστοποίηση στην περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS), κ.α.
- Διαπιστώνει ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες κοινοτικές χώρες, στην Ελλάδα τρέχουν παράλληλα τρεις διαδικασίες: α) προγραμματισμός ανάπτυξης των επενδύσεων β) περιβαλλοντική πολιτική και έλεγχος των επιπτώσεων και γ) χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο όνομα της αειφορίας. Οι διαδικασίες αυτές δεν συναντιούνται μεταξύ τους, αλλά στην ουσία αποτελούν τρεις μονολόγους με φθίνουσα ως προς τη σειρά τους ισχύ, με τις γνωστές συνέπειες, όπως γραφειοκρατία, καθυστέρηση των επενδύσεων, πολύ συχνά και ακυρώσεων, αναποτελεσματικότητα στη προστασία του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και φυσικά της ποιότητας της ανάπτυξης.
- Επισημαίνει την ανάγκη για την κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η τήρησή της και εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις της για τις τροποποιήσεις της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας με την τακτική των κοινών υπουργικών αποφάσεων που ουσιαστικά παρακάμπτουν τον υπερκείμενο σχεδιασμό.
- Θεωρεί αναγκαία την αναθεώρηση της λειτουργίας των δομών αδειοδότησης για να μειωθούν οι χρόνοι αδειοδότησης όχι σε βάρος της ποιότητας, αλλά μέσω της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων και του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων.
 - Προτείνει σε ειδικές περιπτώσεις ιδιαίτερα οχλουσών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, τη μείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία σήμερα είναι συνήθως δεκαετής. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί η συχνότερη επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και η ενσωμάτωση των απαιτήσεων της διαρκώς εξελισσόμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
-Προτείνει τη διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων από σημειακές και γραμμικές πηγές με ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.
- Προτείνει την ενίσχυση των  εκούσιων προληπτικών μηχανισμών που οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων μπορούν να εφαρμόσουν (π.χ. συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τύπου ISO 14000 ή EMAS,  πιστοποίησης περιβαλλοντικών κατασκευών κ.α.).
- Θεωρεί 1ης προτεραιότητας ζήτημα την εφαρμογή του Π.Δ. για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.
- Προτείνει την εξέταση του μέτρου της περιβαλλοντικής ενημερότητας που θα προκύπτει αν η επιχείρηση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σχετικά με: α) την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, β) την αποπληρωμή περιβαλλοντικών προστίμων, γ) την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και τεχνικών.
- Προτείνει ότι επιχειρήσεις που παραβιάζουν συστηματικά την περιβαλλοντική νομοθεσία δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο ή και θα υποχρεούνται της επιστροφής των αναπτυξιακών επιδοτήσεων. Αντιθέτως προτείνει κίνητρα για επιχειρήσεις με καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.
- Εκτιμά ως θετική την αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης της μεταποίησης στη χώρα, από τη λογική - που υπήρχε συνήθως - του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» αλλά και επισημαίνει την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους μετά τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
- Θεωρεί θετική εξέλιξη τη δυνατότητα ενίσχυσης – μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο - παραγωγικών επενδύσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών/τεχνικών προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας και υδατικών πόρων και καλεί το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να προτάξει ενισχύσει κατά προτεραιότητα επενδυτικές προτάσεις που περιλαμβάνουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,
- Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να επεκτείνει, στα πλαίσια των διαμορφούμενων δημοσιονομικών περιθωρίων, τις ρυθμίσεις του ν. 3842/10 για φορολογικές ελαφρύνσεις σε επενδύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και σε επενδύσεις που προστατεύουν την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων,
-  Εκφράζει τη θετική της γνώμη για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και προτείνει τη μετατροπή της είτε σε ανεξάρτητη αρχή ή σε αρχή που προσομοιάζει τον τρόπο λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
- Προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ώστε να έχει τη δυνατότητα προανακριτικού έργου.
- Προτείνει την αναθεώρηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου με ενσωματωμένη και κυρίαρχη τη διάσταση της πράσινης ανάπτυξης και της ποιοτικής παραγωγής και προσαρμοσμένο στις νέες δυνατότητες που δημιουργήθηκαν ή αναμένονται να δημιουργηθούν από μεταρρυθμιστικές τομές στο κράτος, όπως π.χ. ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
- Υποστηρίζει ότι στην κατεύθυνση αυτή θα έπρεπε α) να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στη διευκόλυνση της χωροθέτησης των επενδύσεων στις περιπτώσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα χωροταξικά πλαίσια μέσω της κατάρτισης ειδικών σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης με τη μορφή Προεδρικών Διαταγμάτων, β) να εναρμονιστεί ο αναπτυξιακός νόμος και το χωροταξικό πλαίσιο, γ) να γίνει αυτοτελής σχεδιασμός των περιβαλλοντικών υποδομών στο χωροταξικό πλαίσιο και δ) να εναρμονιστούν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. 
- Προτείνει επίσης την αναθεώρηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων του τουρισμού και της βιομηχανίας στρέφοντας έτσι τους παραγωγικούς αυτούς τομείς στην «πράσινη» ανάπτυξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου της χώρας.
- Υποστηρίζει ότι σε σχέση με την έγκριση των ΣΧΟΑΑΠ, ΓΠΣ, και των Πολεοδομικών Μελετών τίθεται θέμα της σύντμησης του χρόνου έγκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο (ΠΕΚΑ) καθώς και μείωσης των σταδίων και των ενδιάμεσων δομών (υπηρεσιών) που παρεμβαίνουν.
- Θεωρεί αναγκαίο το συγχρονισμό εκπόνησης Πολεοδομικών Μελετών και Πράξεων Εφαρμογής με τις Μελέτες Κτηματολογίου έτσι ώστε και πόροι να εξοικονομηθούν αλλά και να επισπευστούν οι χρόνοι εκπόνησης των επιμέρους μελετών.
- Προτείνει τη δημιουργία μιας νέας και ευέλικτης μονάδας στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα στελεχώνεται και με μηχανικούς και ειδικούς επιστήμονες που θα υποβοηθούν στην εκδίκαση των υποθέσεων υπό το πρίσμα της ακαδημαϊκής τους εξειδίκευσης.
 - Προτείνει την αξιοποίηση των ομολόγων έργου για τη χρηματοδότηση – από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – έργων άμεσου ή έμμεσου περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
- Θεωρεί ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο τομεακά, αλλά ως μέρος ενός συνολικού εθνικού -τοπικού συστήματος συνδεόμενου με την εθνική - τοπική οικονομία και παραγωγή, την ισόρροπη λειτουργία των οικοσυστημάτων, τη διαφύλαξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων, το σεβασμό στα τοπικά ήθη και έθιμα. 
- Υποστηρίζει ότι η πολιτική της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί πρόκληση για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας υιοθετώντας σειρά λειτουργικών βελτιώσεων (π.χ. εκπαίδευση - κατάρτιση, επαγγελματική νοοτροπία, συνέργειες, κομβικές δικτυώσεις, προστασία του περιβάλλοντος, πρότυπα ποιότητας).
- Θεωρεί λανθασμένη τη δημιουργία πολεοδομικών γραφείων στον ΕΟΤ για την έκδοση, ερήμην ουσιαστικά του ΥΠΕΚΑ, οικοδομικών αδειών για τουριστικές επενδύσεις. 
- Υποστηρίζει ότι η πολιτική για την τουριστική κατοικία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αυξήσεις των όρων δόμησης στις κατά περίπτωση περιοχές αλλά και δεν θα πρέπει να δρομολογείται ερήμην του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων.
- Θεωρεί ότι η δρομολόγηση επενδύσεων για σύνθετα τουριστικά καταλύματα που αναπτύσσονται σε εκτάσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων, θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων με τη μορφή ΠΔ και επισημαίνει ότι σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι για το τοπικό περιβάλλον.
- Υποστηρίζει ότι η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης.
- Θεωρεί ότι η απλούστευση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις των τουριστικών εγκαταστάσεων, μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη σύμπτυξη των αδειοδοτικών και εγκριτικών διαδικασιών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ' ανάγκη και μεταβολή της σημερινής διοικητικής δομής. Αυτό συμβαίνει ήδη, ως προς τη δυνατότητα ενιαίου σταδίου έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου, γηπέδου και της αρχιτεκτονικής μελέτης της τουριστικής εγκατάστασης, ειδικότερα ως προς τα τουριστικά καταλύματα.
- Υποστηρίζει ότι περαιτέρω σύμπτυξη μπορεί να γίνει για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ως προς τα στάδια της έγκρισης σκοπιμότητας, όπου αυτό απαιτείται ως είναι. Το στάδιο αυτό μπορεί να συγχωνευθεί με το στάδιο έγκρισης καταλληλότητας του γηπέδου. 
- Θεωρεί ως 1η προτεραιότητα τη νομοθετική τακτοποίηση των τουριστικών εγκαταστάσεων (λ.χ. χιονοδρομικά κέντρα) ώστε να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας
- Θεωρεί ως προτεραιότητα τη μεσοπρόθεσμη – σταδιακή προφανώς - μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα και υποστηρίζει ότι η μετάβαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και αναπτυξιακές συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται,
- Εκτιμά  ότι παραμένει σημαντική προτεραιότητα η εφαρμογή του προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων,
- Θεωρεί αναγκαία την εξομάλυνση του ζητήματος που έχει προκύψει σε ότι αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων από αγρότες,
- Θεωρεί αναγκαία τη μείωση της τιμής του βιομηχανικού ρεύματος με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής, ενώ επισημαίνει την ανάγκη περιορισμού της επιβάρυνσης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος με το τέλος ΑΠΕ,
- Κρίνει ως ανησυχητική την εξάρτηση μεγάλων παραγωγικών φορέων - βιομηχανιών της χώρας (κυρίως της ΔΕΗ) από την υποχρέωση αγοράς (από το 2013 και μετά) δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου,
- Θεωρεί αναγκαία τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ των οποίων η τεχνολογική βάση παράγεται σε κάποιο ποσοστό στη χώρα μας και επισημαίνει την ανάγκη για αυξημένη προώθηση της γεωθερμίας,
- Θεωρεί αναγκαία την προώθηση ενεργειακών επενδύσεων στην κατηγορία της βιομάζας υψηλής καθαρότητας με κίνητρα για τη συγκέντρωση γεωργικών-αγροτικών υπολειμμάτων, 
- Εκφράζει την ανησυχία της για τις καθυστερήσεις σε ότι αφορά στην αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας αλλά και για την οριστικοποίηση των Ρ.Σ. της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, του Βόλου, της Πάτρας, της Λάρισας και του Ηρακλείου,
- Επισημαίνει την ανάγκη επανεξέτασης της ΚΥΑ για τη γη υψηλής παραγωγικότητας και εντοπίζει ως μείζονα προτεραιότητα την κατάρτιση – σε εθνική κλίμακα – χαρτών που θα αποτυπώνουν τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας,
- Εκφράζει την ικανοποίηση της για την κατάρτιση του Κυβερνητικού Σχεδίου για την ανασυγκρότηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας αλλά επισημαίνει ότι το Σχέδιο αυτό εμφανίζει καθυστερήσεις στην εφαρμογή του αλλά και ότι πρέπει να εμπλουτιστεί με ειδικότερα μέτρα για τη διατήρηση της ενεργού επιχειρηματικότητας στο Ι.Κ. και για την ανάσχεση της περαιτέρω συγκέντρωσης μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα σε αυτό.
- Επιμένει στην αναγκαιότητα κατάρτισης ειδικού προγράμματος   μείωσης της νέας γενιάς αερίων ρύπων που εμφανίζονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε μεσαία αστικά κέντρα στην περιφέρεια με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. 
- Επισημαίνει ότι η πρόοδος που καταγράφεται στο θέμα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, είναι εξαιρετικά περιορισμένη και εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι συνεχίζει να απουσιάζει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο.
- Θεωρεί ότι το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων οφείλει να βασίζεται σε λύσεις όπως πρόληψη, επανα­χρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και διάθεση, με το συνδυασμό των λύσεων να εξαρτάται από την περιοχή, τις διαθέσιμες ποσότητες απορριμμάτων και τη σύνθεση τους. Νέες τεχνολογίες που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το μοντέλο πρέπει να εξεταστούν χωρίς προκαταλήψεις, σε συνδυασμό με επιτυχημένες πρακτικές στο εξωτερικό και σε συνάρτηση και με το κόστος διαχείρισης ανά τόνο παραγόμενων απορριμμάτων.  
- Επισημαίνει τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική και καλεί τους αρμόδιους φορείς να επισπεύσουν κάθε σχετική διαδικασία σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
 -Επισημαίνει ότι το ζήτημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβανόμενων και των νοσοκομειακών) αν και παραμένει κρίσιμο, εντούτοις αντιμετωπίζεται αποσπασματικά από την Πολιτεία.

Η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων:
-         Θεωρεί απολύτως αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων για την ποιότητα του πόσιμου νερού, ιδίως στους μικρούς Δήμους που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. ή που οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν έχουν την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή.,
-         Θεωρεί αναγκαία την ενσωμάτωση, στο πλαίσιο του Καλλικράτη, των μικρών Δήμων στις λειτουργίες των Δ.Ε.Υ.Α..
-         Θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον άμεσο και λεπτομερή καταμερισμό των αρμοδιοτήτων σε ότι αφορά στον έλεγχο των υδάτων (πόσιμο νερό, εμφιαλωμένα νερά, νερά πηγών, επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα).
-         Θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση του Γενικού Χημείου του Κράτους ώστε να αναλάβει αυξημένες αρμοδιότητες στο θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού για λογαριασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα σε επείγουσες περιπτώσεις υποβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.
-         Θεωρεί αναγκαίο τον περιοδικό έλεγχο της λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. σε ότι αφορά στα μέτρα που λαμβάνουν για την προστασία της ποιότητας του πόσιμου νερού.
-         Αναγνωρίζει τις ενέργειες του Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την υλοποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και καλεί για περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών (καταγραφή πιέσεων και ανά­λυση επιπτώσεων, οικονοµική ανάλυση χρήσεων, σύνταξη προγραµµάτων παρακολούθησης, προώθηση διαδικασιών διαβούλευ­σης σύνταξη προγραµµάτων διαχείρισης, κ.α.) που θα οδηγήσουν στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων της χώρας.
-         Καλεί το Υ.ΠΕ.Κ.Α. να εφαρμόσει την Οδηγία για τις Πλημμύρες.
-         Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να ενισχύσουν με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις αναγκαίες πιστώσεις, κατά προτεραιότητα, την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τον Ε.Φ.Ε.Τ. και το Γενικό Χημείο του Κράτους και κατά προτίμηση μέσω μετατάξεων από άλλους φορείς του Δημοσίου.,
-         Εκτιμά ότι αξίζει να μελετηθεί η μετατροπή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σε ανεξάρτητη αρχή ή η προσαρμογή της στον τρόπο λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
-         Θεωρεί θετική εξέλιξη τη δυνατότητα ενίσχυσης – μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο - παραγωγικών επενδύσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών/τεχνικών προστασίας και εξοικονόμησης των υδατικών πόρων και καλεί το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να προτάξει ενισχύσει κατά προτεραιότητα επενδυτικές προτάσεις που περιλαμβάνουν ως στόχο την προστασία της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων αλλά και την επεξεργασία των λυμάτων.
-         Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να επεκτείνει, στα πλαίσια των διαμορφούμενων δημοσιονομικών περιθωρίων, τις ρυθμίσεις του ν. 3842/10 για φορολογικές ελαφρύνσεις σε επενδύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και σε επενδύσεις που προστατεύουν την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων.
-         Καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ενισχύσει τα προγράμματα αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης (Οδηγία 91/676/ΕΚ) και να σχεδιάσει, σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.Κ.Α., ένα χωροταξικά ισόρροπο πρόγραμμα κατασκευής έργων πεδινής και ορεινής υδρονομίας.
-         Καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να προτάξει το θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στο πρώτο διάστημα εφαρμογής του Σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ με έμφαση στη λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α..
-          Καλεί τα Υπουργεία ΠΕ.Κ.Α. και Αγροτικής Ανάπτυξης να δρομολογήσουν δράσεις επανόρθωσης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει υποστεί το υδατικό σύστημα της χώρας, σε περιοχές εντατικής γεωργίας ή καταγραφής υψηλής ρύπανσης επιφανειακών και υπογείων υδάτων, όπως η περιοχή Ασωπού-Οινοφύτων, Μεσσαπίας, Πηνειού, Κάρλας, κ.α.
-          Καλεί το Υ.ΠΕ.Κ.Α. να ενισχύσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η προστασία των οικοσυστημάτων και η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.
-          Καλεί το Υ.ΠΕ.Κ.Α. να εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης της  ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των διασυνοριακών ποταμών.
-          Καλεί το Υ.ΠΕ.Κ.Α. να συγκαλέσει και να λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων.
-          Καλεί το Υ.ΠΕ.Κ.Α. να αναπτύξει ειδικό πρόγραμμα προστασίας του Δέλτα Αξιού-Λουδία και Αλιάκμονα και ειδικότερα να υλοποιήσει εκτενές πρόγραμμα περιβαλλοντικών ελέγχων κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα,
-          Καλεί τον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος να αναλάβει ειδική πρωτοβουλία για την εξέταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των νερών.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://topontiki.gr/article/29219

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ